VUOKRAUSEHDOT


Vuokra-aika ja hinnat

 • Minimivuokra-aika on 1 vuorokausi (24 h). 
 • Vuokra-aika lasketaan 24 tunnin tarkkuudella (paitsi juhlapyhät). 
 • Laskennallinen vuokra-aika alkaa vuokratun telineen asiakkaan käyttöön antamisen päivänä, kellonajasta riippumatta. 
 • Vuokra-aikaan ei lasketa mukaan sunnuntaita ja juhlapyhiä. 
 • Teline on palautettava vuokrasopimuksessa sovittuun määräaikaan mennessä.
 • Vuokrahinnasta sovitaan tapauskohtaisesti, hinta ilmoitetaan vuokrasopimuksessa.
 • Vuokrasummaan lisätään takuu, joka maksetaan vuokralle antajalla käteisellä ja palautetaan vuokratun telineen palauttamisen jälkeen. 
 • Vuokramaksu ja takuusumma maksetaan koko vuokra-ajalta ennakkomaksuna ennen vuokra-ajan alkamista. 
 • Jos vuokraaja jatkaa vuokra-aikaa ilman vuokralle antajan suostumusta, lisätään päivän vuokramaksuun 5%.

Oikeudet ja velvollisuudet

 • Vuokrattu tuoteteline on OÜ Meediagrupi:n omistama esine, jonka ilman omistajan suostumista edelleen vuokraaminen, myyminen tai muulla tavoin luovuttaminen on kiellettyä. 
 • Vuokraajalla on oikeus käyttää tuotetelinettä sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
 • Vuokraaja sitoutuu käyttämään tuotetelinettä huolellisesti. 
 • Vuokraaja on velvoitettu ennen tuotetelineen käyttöönottoa tarkistamaan sen ja varmistumaan sen sopivuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen. 
 • Vuokraaja sitoutuu ilmoittamaan vuokralle antajalle vuokratun telineen vaurioista ja rikkoontumisesta ensi tilassa. 
 • Jos teline vaurioituu tai rikkoontuu vuokra-aikana, on vuokraaja velvoitettu korvaamaan telineen vaurioiden aiheuttamat kustannukset, vahingon laajuudesta riippuen, osittain tai kokonaan. 
 • Vuokralle antaja ei ole vastuussa vuokraajalle tai kolmansille henkilöille aiheutetuista mahdollista vahingoista. Kaikki tuotetelineen käyttöön liittyvät riskit ovat vuokraajan vastuulla ja vuokraaja on velvoitettu korvaamaan vuokralle antajalle ja kolmansille osapuolille syntyneet vahingot. 
 • Kaikki vuokrasopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Viron lainsäädännön säätämässä järjestyksessä.