HYRESVILLKOR


Hyresperiod och -avgift

 • Hyresperioden är minst 1 dygn (24h). 
 • Hyresdygn räknas som 24-timmarsperioder (utom helgdagar). 
 • Den beräknade hyresperioden börjar från dagen för utlämnande av det uthyrda stället, oavsett tid. 
 • Söndagar och helgdagar ingår inte i hyresperioden. 
 • Stället bör återlämnas inom den tid som anges i hyresavtalet. 
 • Hyreskostnaden baseras på den överenskomna avgiften enligt hyresavtalet.
 • En deposition tillkommer hyran. Depositionen betalas till uthyraren i kontanter och återbetalas till hyresmannen efter återlämnandet av den hyrda egendomen.
 • Hyreskostnaden och depositionen för hela hyresperioden bör betalas före början av hyresperioden. 
 • Om hyresmannen förlänger hyresperioden utan uthyrarens medgivande tillkommer 5% på hyreskostnaden per försenad dag. 

Rättigheter och skyldigheter

 • Det hyrda stället är OÜ Meediagrupis egendom och dess vidareuthyrning utan tillstånd, försäljning och all annan avyttring är förbjuden. 
 • Hyresmannen har rätt att använda stället för dess avsedda ändamål. 
 • Hyresmannen åtar sig att använda stället på ett ansvarsfullt sätt. 
 • Hyresmannen bör granska stället innan det tas i bruk och försäkra sig om dess lämplighet.
 • Hyresmannen åtar sig att snarast möjligt underrätta uthyraren om eventuell skada på eller förstörelse av ett hyrt ställ. 
 • Vid skada på eller förstörelse av ett hyrt ställ bör hyresmannen ersätta för ställets värde antingen delvis eller i sin helhet, beroende på skadans omfattning. 
 • Uthyraren åtar sig inget ansvar för hyresmannens eller någon tredje parts skada eller förlust. Hyresmannen står för alla risker i samband med användning av stället och hyresmannen bör ersätta för skada som vållas uthyraren eller någon tredje part. 
 • Alla tvister med anledning av hyresavtalet bör lösas i enlighet med Republiken Estlands lagstiftning.